Kristian Laspley (Fin)

Middle_weight_Kristian_Laspley_fin

น้ำหนักปานกลาง Kristian Laspley (fin) ผ่านเข้ามายังค่ายมวยที่ ยิม 301 และจะขึ้นชกชิงรางวัล AE
ในเมืองนอร์วิช ประเทศอังกฤษในช่วงสิ้นเดือนนี้